สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  
วิทยาการคอมฯ

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ณัฐพล    ผศ.ดร.สมศักดิ์    อ.สมพร    ดร.ทิพวัลย์

 

อ.วิชชา    ดร.ณปภัช    อ.วราวุธ    อ.ชาติวุฒิ

 

อ.ชลัท    อ.สกรณ์


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :       วิทยาศาสตรบัณฑิต  ()
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :       วท.บ. ()
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :        Bachelor of  Science ()
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :       B.Sc.  ()

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://cs.bru.ac.th/หลักสูตร/