ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2562

การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2562
ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการประกวด การแข่งขัน

ประเภทอุดมศึกษา

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบยโส
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายจิรายุ มุสิกา (อาจารย์)
นางสาวสิริ ดวงมาลา (นักศึกษา)
นางสาวรุจิราภรณ์ อ่อนรัตน์ (นักศึกษา)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ Choco-Rice
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จตุพัฒน์ สมัปปิโต (อาจารย์)
นางสาวบุญยนุช นาควรนุช (นักศึกษา)
นางสาวอรวรรณ แตบไธสง (นักศึกษา)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดโปรตีนสูงจากแมลงกินได้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นางสาวอภิญญา ภูมิสายดอน (อาจารย์)
นางสาวศริริลักษณ์ สมการ (นักศึกษา)
นางสาววิจิตรา ณะตะวัน (นักศึกษา)
นางสาวอัญชลี การสอาด (นักศึกษา)

ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งรสอ่อมแซบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นางสาวอ้อยทิพย์ สมานรส (อาจารย์)
นางสาวนันทพร ญาณพิบูลย์ (นักศึกษา)
นายพัฒ์พงษ์ ภาวงค์ (นักศึกษา)
นายวินัย นนขุนทด (นักศึกษา)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่ลมุล
นายญาณกร หนูช่อ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าโวคาโน่
นายสมบัติ กันหา

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้