ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น 6 อาคาร Rajabhat Complex

ผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1
          การวิเคราะห์และพัฒนาลายตีนผ้ามัดหมี่ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้กรุปการทำซ้ำรูปทิศทางเดียว
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายณรงค์ฤทธิ์ หวังนอก

รางวัลที่ 2
          การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมี่ยำกึ่งสำเร็จรูป
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          บุศราคัม สานหมวง, ศิริลักษณ์ เยรัมย์, เพียรพรรณ สุภะโคตร และกมลพร สิทธิไตรย์

รางวัลที่ 3
          ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus intermedius ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ

รางวัลชมเชย
          การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายจำหลักที่ปรากฏใน ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายธีรวัต ดงพิกิจ และสุพัฒน์ สายบุตร

รางวัลชมเชย
          ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          สาวิตรี วังคะฮาด, ยิ่งยง เสนากัง, ช่อผกา เหวียนวัน และธงชัย ทาต้อง

รางวัลชมเชย
          การดูดซับคิวปริกไอออน (Cu2+) ในน้ำเสีย ด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูม้า
          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          รัตติยาภรณ์ ไปนา,มนทการ รังเพีย

รางวัลชมเชย
          การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานจำพวกที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          ณัฐกานต์ เจิมสูงเนิน และสายธาร จันทะอุ่มเม้า

รางวัลชมเชย
          การศึกษาความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านบอน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          เสาวินีย์ สายทะเล และภานุมาศ ทองล้ำ

รางวัลขวัญใจกรรมการ
          สถานการณ์การปวดกล้ามเนื้อของประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          อัญชลี พรมทอง

รางวัลความคิดสร้างสรรค์
          เครื่องให้อาหารไก่ไข่
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายอนุชิต หาญชนะ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้