ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ BRU Sumo Battle 2 ประจำปี 2562

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ BRU Sumo Battle 2 ประจำปี 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ BRU Sumo Battle 2 ประจำปี 2562
ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รวมทั้งหมด 34 ทีม แบ่งสายการแข่งขันเป็น 4 สาย

รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 1

รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 1

รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 2

รอบชิงชนะเลิศ เกมที่ 2

ผลการแข่งขัน

รางวัล ชื่อทีม สถาบัน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ชนะเลิศ Zackrobot มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายสุพัฒน์ชัย ธนาไสย์, นายไตรรัตน์ ผดุงไสย์ อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 KKU CS Robot 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสิทธิพงศ์ บับพาน, นายอภิวัฒน์ พรมผลัด ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 คนบ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) นายตุลธร มงคลเจริญ, นายจิรเมธ กัลวทานนท์ อ.วัชร ส่งเสริม
ชมเชย The real brainstorm มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) นายพีรพล ธิเหมียน นายพีรพล ธิเหมียน

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น 6 อาคาร Rajabhat Complex

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้