ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 64

สาขาวิชา ที่เปิดสอน

ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

249 สาขาวิชาเคมี
ภาษาไทย        :        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
ภาษาอังกฤษ   :        Bachelor of Science Program in Chemistry

 

210 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย        :        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ   :        Bachelor of Science Program in Mathematics

 

418 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Information Technology

 

267 สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Biology

 

230 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Computer Science

 

240 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Sport Science

 

272 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Food Science

 

271 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและธุรกิจสิ่งทอ
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและธุรกิจสิ่งทอ

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Textile Science

 

420 สาขาวิชาสถิติและวิทยาการสารสนเทศ
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Applied Statistics

 

421 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Environmental

 

265 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Public Health

 

419 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Geoinformation Technology and Geography