ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

การดำเนินงานกิจกรรมย่อย โครงการติดตาม ประเมินผลจาการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้