ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”ประจำปี 2563

               ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

             ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์และส่งนักเรียนเข้าร่วมสมัครแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถต่อไป

             

กำหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

วันที่เวลากิจกรรมสถานที่
18 ส.ค. 63 08.00 – 11.00 น.พิธีเทิดพระเกียรติ และ ถวายพานพุ่มห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา
3 ต.ค. 6309.00 – 11.00 น.สอบแข่งขันสาระทางคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)อาคาร 22
3 ต.ค. 6313.00 – 15.00 น.สอบแข่งขันสาระทางเคมี (ม.ปลาย)อาคาร 22
4 ต.ค. 6309.00 – 11.00 น.สอบแข่งขันสาระทางฟิสิกส์ (ม.ปลาย)อาคาร 22
4 ต.ค. 6313.00 – 15.00 น.สอบแข่งขันสาระทางชีวะ (ม.ปลาย)อาคาร 22
12 ธ.ค. 6309.00 – 12.00 น.แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ประถมปลาย)อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)
12 ธ.ค. 6313.00 – 16.00 น.แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)
12 ธ.ค. 6309.00 – 16.00 น.การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ปลาย)ห้องประชุมทานตะวัน (คณะวิทยาศาสตร์)
12 ธ.ค. 6308.00 - 16.00 น.การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ ประเภททีม (ม.ปลาย)ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ธ.ค. 6309.00 – 16.00 น.แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ (ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย)อาคาร 22 ชั้น 2 ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์
13 ธ.ค. 6308.00 – 12.00 น.แข่งขัน SUDOKU (ประถมศึกษาตอนปลาย)อาคาร 5 ชั้น 4
13 ธ.ค. 6308.00 – 16.00 น.BRU Line Tracking Robot Contest (มัธยมศึกษา)BRU Line Tracking Robot Contest (มัธยมศึกษา)
13 ธ.ค. 6308.00 – 16.30 น.ค่ายอบรมการทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมอาคารสิ่งทอ
13 ธ.ค. 6308.00 –17.00 น.ค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ประถมศึกษาตอนปลาย)ห้องประชุมทานตะวัน (คณะวิทยาศาสตร์)
13 ธ.ค. 6309.00 – 16.00 น.ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (ม.ต้น)อาคาร 7 ชั้น 2 และ ชั้น 4
13 ธ.ค. 6308.00 – 16.30 น.ค่ายไบโอคิดส์ (ม.ต้น)อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 12401
13 ธ.ค. 6308.00 – 16.30 น.ค่ายเคมีในชีวิตประจำวัน (ม.ต้น)อาคาร 12 ชั้น 3

*ยกเลิกกิจกรรมแข่งเครื่องบินพลังยาง

แชร์ข่าวนี้