ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับทองแดง 7 สิงหาคม 2562

ชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับทองแดง 7 สิงหาคม 2562

ชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับทองแดง 7 สิงหาคม 2562

ชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้รับโล่เกียรติคุณ จากการประเมินผลโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประเมินผลกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย หรือ Green Youth ที่ผ่านการประเมินโครงการ Green Youth
เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ ซึมซับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จะทำให้พวกเขาเกิดความตระหนัก หลงรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการบอกต่อและมีส่วนช่วยในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปได้
ตามฐานแนวคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองต่างๆ ในประเทศ หากมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการที่ดี ย่อมสามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนเมืองนั้นๆ สู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ได้

นอกจาการมอบรางวัลแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษาจากทุกสถาบันที่ได้รับรางวัล
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
เรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ รุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ อีกด้วย

ผลจากการประเมิน มีมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) จำนวน 6 แห่ง (ได้รับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป)
ระดับเงิน (ดีมาก) จำนวน 12 แห่ง (ได้รับคะแนน ร้อยละ 75 – 84)
และระดับทองแดง (ดี) จำนวน 24 แห่ง (ได้รับคะแนน ร้อยละ 60 – 74)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้