ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟอร์มส่งงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงานวิจัย *
วิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(1) วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

แนบไฟล์เอกสาร *
นามสกุลไฟล์ที่อนุญาต pdf, doc, docx, ppt, pptx
มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1.5 MB

ย้อนกลับไปก่อนหน้า ย้อนกลับ

แชร์ข่าวนี้