ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ กรรมการ และ

อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

แชร์ข่าวนี้