ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมทองอุไร 12111 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการและอาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง เลขานุการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์

ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี ประธาน อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ กรรมการและอาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ประธาน ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กรรมการ และอาจารย์ผจงจิต เหมพนม เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ (220206)

อาคาร 22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง ประธาน รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกุล อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ และอาจารย์สมคิด สาลี เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

แชร์ข่าวนี้