ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ประธาน ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ อาจารย์ ดร.บุษราคัม ป้อมทอง กรรมการและอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล ประธาน อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ กรรมการและอาจารย์แสงดาว นพพิทักษ์ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ห้องประชุม ทองอุไร (ห้องประชุมเล็ก) 12111 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

แชร์ข่าวนี้