ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม กรรมการและอาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการและอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 22 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ประธาน อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

 

แชร์ข่าวนี้