ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ประธาน
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล ประธาน
อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ กรรมการ
อาจารย์นิธินันท์ มาตา เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
อาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง เลขานุการ
ห้องประชุมทองอุไร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้