ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ กรรมการ
และอาจารย์ สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี ประธาน
อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ
ห้องประชุมทองอุไร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ
อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ
และอาจารย์สมคิด สาลี เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้