ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ตลอดจนได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้