สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ณัฐวุฒิ    รศ.ดร.อาลัย    ดร.ผดุงชาตื    อ.ณัฐพล

 

อ.วริษฐ์    อ.ชลาวัล    อ.เอกลักษณ์     อ.ชนัดดา


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Geography and Geo-Information

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :    วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :     Bachelor of Science (Geography andGeo-Information)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :    B.Sc. (Geography and Geo-Information)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://gi.bru.ac.th/หลักสูตร/