ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ และสภาวัฒนธรรม
จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยได้รับเกียรติจากนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน
โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
และ ผศ.ดร.ละออง ภู่เงิน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงได้รำลึกแบบอย่างที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ
และได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ในการสร้างสรรค์และธำรงมรดกของชาติ ให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบต่อไป

กิจกรรมประกอบไปด้วย

  • การแสดง รําถวายพระพรชุด “เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
  • การบรรเลงดนตรีไทย เพลงเทิด สธ. และเพลงพระราชนิพนธ์ “เต่าเห่” ในสมเด็จพระเทพฯ โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
  • คีตะมวยไทย
  • การแสดงหุ่นสาย
  • แกว่งแอก
  • การละเล่นงูกินหาง
  • การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด “อรรถลักษณ์นารี” และ “แฮฮอมจูลกซัจ” โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
  • การเดินแบบชุดไทย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจําปี 2562

ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้