ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา  แก้วมาตย์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.วรนุช  ภักดีเดชาเกียรติ  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์  (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
และอาจารย์จารุมาศ  แสงสว่าง  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม กรรมการ
อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย กรรมการ
และอาจารย์วรีรัตน์  ก่อกิตติพงศ์  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้