ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและแปรรูป (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจสนย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกูล เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  กรรมการ
อาจารย์ศิริจันทร์  อุปาละ กรรมการ
และอาจารย์ผจงจิต  เหมพนม  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนทวีกูล  กรรมการ
อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ
และอาจารย์ชนัดดา รัตนา เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ริชาติ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์  โอรสรัมย์  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

แชร์ข่าวนี้