ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์  เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  เจริญลาภ  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์  จีระมะกร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 22 ห้อง 220803 วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ณปภัช  วรรณตรง  เลขานุการ
ณ ห้อง 521 อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  กรรมการ
อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล กรรมการ
และอาจารย์นิธินันท์  มาตา  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้