ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 12 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธมลวรรณ สวิสดิ์สิงห์ เป็นประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  บุญสู่  กรรมการ
อาจารย์ ดร. มธุรส  ชลามาตย์ กรรมการ
และอาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี (วท.บ.) 12 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สนั่นเมือง เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้