สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

เทคโนโลยีสารสนเทศ

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิไลรัตน์    ผศ.กมลรัตน์    อ.ชูสักดิ์    อ.นพพล

 

อ.เก่ง    อ.จิรวดี    อ.แสงดาว    อ.วรินทร์พิพัชร

 

อ.เปรม    อ.ดรัสวิน    อ.ปุริม    อ.พิชิต

 

อ.ศิโรรัตน์    อ.กิตติคุณ    อ.นิธินันท์    อ.ชลิตา


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)         :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)          :       วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   :        Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :      B.Sc. (Information Technology)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.it.bru.ac.th/หลักสูตร/