ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562

โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัด โครงการค่ายวิชาการไอที (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์วัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งาน Internet of Thing (IoT) พื้นฐาน
และการสร้างเกมเบื้องต้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการอบรม ในครั้งนี้รวม 67 คน
โดยโครงการได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้