ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น โภชนศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เช่น เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถส่งบทความมาให้กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารได้ที่เว็บไซต์ http://sci.rmu.ac.th/journal

 

 

แชร์ข่าวนี้