รายชื่อ ผู้ส่งบทความเข้าประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่หมายเลขบอร์ดชื่อผู้ส่งบทความสถาบันชื่อบทความ (ไทย)
11วันชัย คงพลปาน, สราวุธ ต่างประโคนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย เพื่อหาวิธีการจัดการขยะ:กรณีศึกษา บริเวณหอพักอาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22นิชากร จรัญวรรณ, ชนาทิพย์ เทพรักษ์, แวนาซีลา แวดอเลาะ, ปาตีมา แวนาแวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
33ธีรวัต ดงพิกิจ, สุพัฒน์ สายบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายจำหลักที่ปรากฏใน ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
44สาวิตรี วังคะฮาด, ยิ่งยง เสนากัง, ช่อผกา เหวียนวันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
55ชฎาพร สุคำภา, อดิเทพ พลวงศ์ษา, วงศกร ครโสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครความรู้และความตระหนักของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการจัดสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในเขต อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
66ปัณณทัต ปรัชญ์ไพลิน, ศราวุฒิ ใสส่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระบบบริหารจัดการ Mikrotik Network โดยใช้เทคโนโลยี API
77อัญชลี พรมทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสถานการณ์การปวดกล้ามเนื้อของประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
88ณรงค์ฤทธิ์ หวังนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การวิเคราะห์และพัฒนาลายตีนผ้ามัดหมี่ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้กรุปการทำซ้ำรูปทิศทางเดียว
99สุเทพ วนเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การพัฒนาหุ่นยนต์เก็บขยะบนพื้นผิวน้ำโดยใช้ราสเบอร์รี่ พาย
1010อนุชิต หาญชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เครื่องให้อาหารไก่ไข่
1111มัลลิกา ศรีสุราชมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองสกลนคร
1212มาริษา สวัสดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครความรู้และความตระหนักของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการจัดสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1313กฤชพล เดชอุ่ม, ชรินทร์รัตน์ เหง้าละคร, ธัญลักษณ์ โพธิ์ธรรม, สโรชา ตาตั๋นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับสอ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1414กิตติคุณ บุญเกตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำหยดอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟน
1515พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus intermedius ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
1616รัตติยาภรณ์ ไปนา,มนทการ รังเพียมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการดูดซับคิวปริกไอออน (Cu2+) ในน้ำเสีย ด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูม้า
1717ณัฐกานต์ เจิมสูงเนิน, สายธาร จันทะอุ่มเม้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานจำพวกที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1818เสาวินีย์ สายทะเล และภานุมาศ ทองล้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การศึกษาความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านบอน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
1919อภิสิทธิ์ โพธิ์แก้ว, เบญจมาภรณ์ มีหนองหว้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การศึกษาทัศนคติการใช้สารเคมีของเกษตกรบ้านดอนใหญ่ ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์