ข่าวประชาสัมพันธ์

MOUSCIENCE

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการสูชุมชน และการพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

แชร์ข่าวนี้