ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 5 เมษายน 2662 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT)
นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU)

ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในพิธีลงนามในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ตกลงร่วมมือในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการ สร้างความรู้ และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์
อันนำไปสู่การสร้าง และขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกัน
ในการทำกิจกรรม งานวิจัย และพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล (Python for Data Science)
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้