ข่าวประชาสัมพันธ์

mascot

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโครงการ NIDA mascot Name Contest

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงาน
โครงการ NIDA mascot Name Contest

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดทำโครงการตั้งชื่อ Mascot สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Mascot Name Contest) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Mascot สถาบันที่ได้จากการประกวดออกแบบ Mascot เมื่อปีที่ผ่านมา นำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ ได้

ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดตั้งชื่อ Mascot สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Mascot Name Contest) ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ทาง https://goo.gl/iBCq5f (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ) สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๓๔๗ – ๘ E-mail : noppawan.k@nida.ac.th 

 

 

แชร์ข่าวนี้