ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นวิทยากร บรรยาในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกวิชาชีพการปฏิบัติตนอย่างไรในระหว่างการฝึกงาน ปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และการนิเทศ การประเมินผล ซึ่งหัวข้อการดังกล่าวมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในชีวิต มีความรู้และเทคนิคการสมัครงานและมีคุณธรรม การยึดประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักวิธีครองตนและครองงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้

แชร์ข่าวนี้