ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาชีพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์การแพทย์ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์การแพทย์ภาษาอังกฤษ

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
และได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลชุมชนเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้