ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก 22) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นวิทยากร บรรยาในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกวิชาชีพ การปฏิบัติตนอย่างไรในระหว่างการฝึกงาน ปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และการนิเทศ การประเมินผล ซึ่งหัวข้อการดังกล่าวมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในชีวิต มีความรู้และเทคนิคการสมัครงานและมีคุณธรรม การยึดประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักวิธีครองตนและครองงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้

แชร์ข่าวนี้