ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา
และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของไทย

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและคณาจารย์ เรียนรู้การจัดทำอาหาร ขนมไทย และจัดเตรียมชุดสังฆทานเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรที่วัด
ตอนบ่ายฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติสมาธิภาวนา ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของประวัติวันมาฆบูชา
และนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปถือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้นักศึกษา หรือผู้เรียนรู้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา
อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้