ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ขอและได้รับเงินบริจาคจากคณาจารย์สาขาวิชา
และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะ ที่ขัดสน แต่มีความตั้งใจศึกษานั้น
เนื่องจากปีนี้มีนักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มนักศึกษาที่ผู้บริจาคไม่ได้ระบุชื่อนักศึกษา หรือสาขาวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความยุติธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ จึงกำหนดให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษาดังรายชื่อข้างล่างนี้ เข้าสัมภาษณ์ในวันพุธ
ที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15:30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 12104) คือ

นางสาวอิงทุอร ท้าวแก้ว สาขาวิชาเคมี
นางสาวกชพร รูปยิ้ม สาขาวิชาเคมี
นางสาวอรปรียา สะทอนรัมย์ สาขาวิชาเคมี
นางสาวอริศรา ชาระ สาขาวิชาเคมี
นายปพนวิช ประทุม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวกัญญารัตน์ กุลัสนาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวนิรฌา ศรีเชียงหา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้