ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6  อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะกรรมการได้ตัดสินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงขอประกาศผลดังกล่าว และรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวทิพย์วัลย์ เฟื่องเสือ, นางสาวปพิชญา ใจนนถี, นางสาวภัทรวดี คำมอญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเกศริน หยี่, นายธวัชชัย ทรดี, นางสาวอติกานต์ ปล่อยทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายนราวิชญ์ ลาไธสง, นายธีรภัทร์ ชัยวิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

างวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ดังนี้
รางวัลชมเชยรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโน, นายจิรวัฒน์ ปันคำมูล, นางสาวรักษ์ศิกา ณ เชียงใหม่ และนายนนธวัช วุฒิเฟย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชยรางวัลที่ 2 ได้แก่ นายภิเษก สุดโสม และนางสาว พิมพ์ลภัส ยอดไฟอินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

แชร์ข่าวนี้