ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017

ภาพกิจกรรม การประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

ภาพกิจกรรม การประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดการประกวดมาร์ช ดาว-เดือน MissLadySCI  ประจำปีการศึกษา 2560 “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 – 22.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการประกวดประกวดมาร์ช ดาว-เดือน MissLadySCI  

มาร์ช

ชนะเลิศ – สาขาวิชาเคมี

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ดาว

ชนะเลิศ – สาขาวิชาชีววิทยา : นางสาวศิริรัตน์  สิมรัมย์       

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : นางสาวจุติพร  วิเศษพันธ์  

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ : นางสาวกฤษติกาญจน์  คะรัมย์      

รางวัลขวัญใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ –  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร : นางสาวสุกัญญา  ชาติบุตร  

เดือน

ชนะเลิศ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา : นายธีรภัทร  แย้มศรี     

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : นายวีรดนย์   เลิศนา    

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายนราวิชญ์   ลาไธสง     

รางวัลขวัญใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ –  สาขาวิขาวิทยาศาสตร์การอาหาร : นายเกียรติภูมิ  แสนกรุง   

ดาวเทียม

ชนะเลิศ – วิทยาศาสตร์สิ่งทอ : นายตรีทศ  บังกระโทก  

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : นายณัฏฐพล  เมืองวงษ์  

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิขาคณิตศาสตร์ : นายสุกรีมาศ  ภาดี  

รางวัลขวัญใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ –  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร : นายจิรพงศ์  ปุริสังข์   

การแสดงศิลปะวัฒนธรรม

ชนะเลิศ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิขาคณิตศาสตร์

ผิวสวยหน้าใส By พูจอง

ชนะเลิศ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

ภาพกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้