ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้สู่เยาวชน ด้านทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้สู่เยาวชน ด้านทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียน ที่มีห้องเรียนพิเศษ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2561 อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อเรื่อง

การใช้กล้องจุลทรรศน์, การศึกษาเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์, การศึกษาเนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช, ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน, การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัดและการตกผลึก และการจำแนกสารเป็นต้น

และระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2561 อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3, 4 และ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง

พลังงานทดแทน, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ, การศึกษาเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์, การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์, การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู, อัตราการเกิดปฏิกิริยา เป็นต้น

ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

แชร์ข่าวนี้