ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 25 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนนางรอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

25 สิงหาคม 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
 • คุณสมบัติของแสง
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
  อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
 • กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง

แชร์ข่าวนี้