ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 1 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 1 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

1 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • คุณสมบัติของแสง
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
  อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
 • การแบ่งเซลล์พืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  อ.ดร.สุภาพร ปาโมกข์
  อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง
 • การแยกสาร (การกลั่น การสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี

แชร์ข่าวนี้