ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
 • เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
 • การแยกสาร (การกลั่น การสกัดและการตกผลึก)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัราส่วนและร้อยละ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา

แชร์ข่าวนี้