ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 8 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 8 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

8 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช (ไมโทซิส และ ไมโอซิส)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
 • ทฤษฏีจำนวน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วิชญาพร จันทะนัน
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
 • การย้อมสีแบคทีเรียแบบแกรม
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วัชระ วงศา
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง

แชร์ข่าวนี้