ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 9 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมปลาย

9 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
 • คลื่นนิ่งในเส้นเชือก
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.วรุฒ์ คุณสุทธิ์
  อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง
 • การวิเคราะห์น้ำ (ซีโอดี)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สถิตรัตน์ รอดอารี
  อ.รุ่งเรือง งาหอม
  อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา
 • ปริมาณสัมพันธ์ (การหาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
  อ.วิริญรัชณ์ สื่อออก
  ผศ.สุวรรณา จันคนา
  อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด

แชร์ข่าวนี้