ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 15 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 15 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

15 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การวัดอย่างละเอียด (การใช้เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์)
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
  อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
 • การแยกด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ คอลัมน์ และ TLC
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง
  อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน
  อ.ชุลีกานต์ สายเนตร
 • การทดสอบความเป็น กรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.บัวลอย จันผกา
  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
  ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล
  อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
 • กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.จินดาพร สืบขำเพชร
  อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา

แชร์ข่าวนี้