ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 16 กันยายน 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 16 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับมัธยมต้น

16 กันยายน 2561

มีหัวข้อดังนี้

 • การใช้กล้องจุลทรรศน์
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.ประภาพันธ์ ศิริขันแสง
  อ.สิริณี ยอดเมือง
  ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
  ดร.ศรัญย์ จำรัสธนสาร
 • การย้อมสีแบคทีเรียอย่างง่าย
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สันธยา บุญรุ่ง
  อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
  ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ
  อ.รัตนา เพ็งเพราะ
 • การศึกษาโพรโทซัว
  โดยมีวิทยากรคือ
  ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
  ดร.สุภาพร ปาโมกข์
 • พหุนามและการแยกตัวประกอบ
  โดยมีวิทยากรคือ
  ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
  อ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง
  อ.วัชระ วงศา
 • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  โดยมีวิทยากรคือ
  อ.สมภพ กาญจนะ
  ผศ.สำคัญ ฮ่อบรรทัด
  อ.วิชญาพร จันทะนัน

แชร์ข่าวนี้