ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 16 กันยายน 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
09:00 – 12:00 ดาราศาสตร์เบื้องต้น – อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา, อ.จินดาพร สืบขำเพชร
13:00 – 14:30 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ – อ.วัชระ วงศา
14:30 – 16:00 ฝึกทักษะการใช้เวอร์เนียร์ และไมโครมิเตอร์ – อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์, อ.ชนิตา บุตรรัตนะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
09:00 – 12:00 การทดสอบสารอาหารทางเคมี – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทัม
13:00 – 14:30 การแยกสารด้วยโครมาโทกราฟี แบบกระดาษ คอลัมน์ และ TLC
     อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, อ.บัวลอย จันผกา
14:30 – 16:00 ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน – อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, อ.ดร.ศรัญญา มณีทอง

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้