ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
09:00 – 10:30 การศึกษาโปรโตซัว – ดร.สุภาพร ปาโมกข์, อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ
10:30 – 12:00 การย้อมสีแบคทีเรียอย่างง่าย – ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ, อ.รัตนา เพ็งเพาะ
13:00 – 14:30 การศึกษาเซลล์ยีสต์
   อ.ดร.สันธยา บุญรุ่ง, อ.ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร, ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี
14:30 – 16:00 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง, อ.สิริณี ยอดเมือง, อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
09:00 – 11:00 การชนและโมเมนตัม – อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
12:00 – 14:00 การหาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, ผศ.สุวรรณา จันคนา
14:00 – 16:00 กฏของแก๊ส – อ.วิริญรัชญ์ สื่อออก, อ.ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
09:00 – 10:30 การชนและโมเมนตัม – อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
10:30 – 12:00 แม่เหล็กไฟฟ้า – อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา, อ.อารีรัตน์ เมืองแสน
13:00 – 16:00 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
   อ.ดร.สุกัญญา ทองขัน, ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล, อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 1 ธันวาคม 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทไธสง 2 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้