ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก - 20 มกราคม 2562

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก – 20 มกราคม 2562

การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก – 20 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08:30 – 12:00 – การแยกสาร
          อ.ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, อ.ชุลีกานต์ สายเนตร, อ.บัวลอย จันผกา
13:00 – 15:30 – กฎการณ์อนุรักษ์พลังงาน/การเคลื่อนที่ของวัตถุ
          อ.อารีรัตน์ เมืองแสน, อ.ธีระวิทย์ พลโคกก่อง, อ.อุกฤษฏ์ นาจำปา
15:30 – 16:30 – เนื้อเยื่อและท่อลำเลียง
          ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี, อ.ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
08:30 – 12:00 – ดาราศาสตร์
          อ.สุพัตรา วงศ์ศรียา, อ.จินดาพร สืบขำเพชร, อ.วรุตม์ คุณสุทธิ์
11:00 – 12:00 – ความสัมพันธ์ระหว่างมวล แรงปฏิกิริยา ความเร่ง โดยใช้ Air
          อ.รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์, อ.ปัฐพงศ์ เทียมตรี
13:00 – 16:30 – เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ, อ.สิริณี ยอดเมือง, อ.วรนุช ภัคดีเดชาเกียรติ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

แชร์ข่าวนี้