ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม - 2 มีนาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม – 2 มีนาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม – 2 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

มีตารางเรียนดังนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 1
08:00 – 11:00 การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัด และการตกผลึก
วิทยากร อาจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง
12:00 – 14:30 พลังงานทดแทน
วิทยากร อาจารย์จินดาพร สืบขำเพชร
14:30 – 17:00 การทดสอบความเป็นกรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
วิทยากร อาจารย์บัวลอย จันผกา

มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 2
08:00 – 10:30 พลังงานทดแทน
วิทยากร อาจารย์จินดาพร สืบขำเพชร
10:30 – 13:00 การทดสอบความเป็นกรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร
วิทยากร อาจารย์บัวลอย จันผกา
14:00 – 17:00 การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัด และการตกผลึก
วิทยากร อาจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม 1
08:00 – 11:00 การหาอินทรียวัตถุในดิน
วิทยากร อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
12:00 – 14:30 ไฟฟ้าเคมี
วิทยากร อาจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม ผศ.สุวรรณา จันคนา
14:30 – 17:00 การหายใจระดับเซลล์
วิทยากร อาจารย์ ดร.สันธยา บุญรุ่ง อาจารย์รัตนา เพ็งเพราะ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม 2
08:00 – 10:30 ไฟฟ้าเคมี
วิทยากร อาจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
10:30 – 13:00 การหายใจระดับเซลล์
วิทยากร อาจารย์ ดร.สันธยา บุญรุ่ง อาจารย์รัตนา เพ็งเพราะ
14:00 – 17:00 การหาอินทรียวัตถุในดิน
วิทยากร อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้