ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม - 10 สิงหาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม – 10 สิงหาคม 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม – 10 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มีตารางเรียนดังนี้
กลุ่ม 1
09:00 – 12:00 ท่อลำเลียงพืช
วิทยากร อาจารย์สิริณี จิรเจษฏา, อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

13:00 – 16:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
วิทยากร อาจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม, ผศ.สุวรรณา จันคนา, ผศ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์

กลุ่ม 2
09:00 – 12:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
สุพัทรา แตงทับทิม, อาจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง, อาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน

13:00 – 16:00 ท่อลำเลียงพืช
อาจารย์สิริณี จิรเจษฏา, อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

กลุ่ม 3
09:00 – 12:00 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
อาจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด, ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล, อาจารย์บัวลอย จันผกา

13:00 – 16:00 ท่อลำเลียงพืช
ผศ.ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ, อาจารย์ ดร.สุภาพร ปาโมกข์, อาจารย์ ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้