Tag - กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6”  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6” ในวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร  สามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมพร้อมเอกสารแนบ มายังสำนักงานทาง http://pdms.arda.or.th  ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561  เอกสารแนบ : Download [4.22 MB]